Syarat Pendaftaran

1. Berusia minilam 5,8 tahun
2. Lulusan dari Sekolah TK,TKS, PAUD, KB, SPS, PKBM, RA
3. Akter Kelahiran
4. Kartu Keluarga